Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

Telerau Masnach

Mae Tonic Studios yn cadw'r hawl i newid y telerau ac amodau ar unrhyw adeg. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu diwygio a'u rhoi ar y wefan a'r ffurflenni archebu all-lein cyfanwerthol. Eich cyfrifoldeb chi yw darllen y Telerau ac Amodau bob tro y byddwch yn gosod archeb ac mae pori, cyrchu neu osod archeb yn dynodi eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau cyfredol. Os na chytunwch â'r telerau hyn ni ddylech ddefnyddio'r wefan hon na'r ffurflen archebu all-lein.

1 Dehongliad

1.1 Yn yr amodau hyn:

Ystyr 'prynwr' yw'r person sy'n derbyn dyfynbris gan y Gwerthwr ar gyfer gwerthu'r Nwyddau neu y mae'r Gwerthwr yn derbyn ei archeb am y nwyddau.

Ystyr 'nwyddau' yw'r nwyddau (gan gynnwys unrhyw randaliad o'r nwyddau neu unrhyw rannau ar eu cyfer) y mae'r Gwerthwr i'w cyflenwi yn unol â'r amodau hyn.

Ystyr 'gwerthwr' yw Tonic Studios Ltd, 36 Heol Treth, Pyle, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6BQ.

Mae 'amodau' yn golygu'r telerau ac amodau gwerthu safonol a nodir yn y ddogfen hon ac (oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall) mae'n cynnwys unrhyw delerau ac amodau arbennig y cytunwyd arnynt yn ysgrifenedig rhwng y Prynwr a'r Gwerthwr.

Ystyr 'contract' yw'r contract ar gyfer prynu a gwerthu Nwyddau.

Ystyr 'Gorchymyn' yw gorchymyn ar gyfer y Nwyddau a roddir gan y Prynwr gyda'r Gwerthwr.

Ystyr 'pris' yw pris y Nwyddau.

Mae 'ysgrifennu' yn cynnwys cebl, trosglwyddiad ffacs, e-bost a dulliau cyfathrebu tebyg.

1.5 Sail y Prynu

2.1 Mae'r Gorchymyn yn gyfystyr â chynnig gan y Prynwr i brynu'r Nwyddau a / neu gaffael y Gwasanaethau sy'n ddarostyngedig i'r Amodau hyn.

2.2 Bydd yr Amodau hyn yn berthnasol i'r Contract i eithrio unrhyw delerau ac amodau eraill y mae unrhyw ddyfynbris wedi'u rhoi i'r Prynwr neu'n ddarostyngedig i'r Gorchymyn ei dderbyn neu yr honnir ei fod yn cael ei dderbyn gan y Gwerthwr.

2.3 Ni fydd unrhyw amrywiad i'r Gorchymyn na'r Amodau hyn yn rhwymol oni chytunir yn ysgrifenedig rhwng cynrychiolwyr awdurdodedig y Prynwr a'r Gwerthwr.

2.4 Bydd unrhyw wall neu hepgor argraffyddol, clerigol neu arall mewn unrhyw lenyddiaeth werthu, dyfynbris, rhestr brisiau, derbyn cynnig, anfoneb neu ddogfen neu wybodaeth arall a gyhoeddir gan y Gwerthwr yn destun cywiriad heb unrhyw atebolrwydd ar ran y Gwerthwr.

3 Meintiau wedi'u Pecynnu

Rhaid i'r archeb fod mewn lluosrifau blwch oni bai bod gennych gyfrif ar-lein.

Os dangosir prisiau sengl maent er gwybodaeth yn unig oni bai eich bod yn archebu ar-lein.

4 Cyflenwi

4.1 Anfonir archebion, yn ddarostyngedig i dâl cludo os yw'n berthnasol i'r gyrchfan yn y Deyrnas Unedig a bennir yn y Gorchymyn gan ddewis y Gwerthwr o gludwr.

4.2 Mae unrhyw ddyddiadau a ddyfynnir ar gyfer danfon y Nwyddau yn rhai bras yn unig ac ni fydd y Gwerthwr yn atebol am unrhyw oedi cyn cyflwyno'r Nwyddau sut bynnag a achosir. Ni fydd amser cyflwyno yn hanfod y Contract oni chytunwyd yn flaenorol gan y Gwerthwr yn ysgrifenedig. Gall y Gwerthwr ddanfon y Nwyddau cyn y dyddiad dosbarthu a ddyfynnir ar ôl rhoi rhybudd rhesymol i'r Prynwr.

5 Niwed wrth Dramwy

Rhaid hysbysu'r cludwr am hawliadau am ddifrod wrth eu cludo ar ôl derbyn Nwyddau, ac i'r Gwerthwr yn ysgrifenedig cyn pen saith diwrnod ar ôl derbyn Nwyddau. Ni fydd gan y Gwerthwr unrhyw gyfrifoldeb am hawliadau a wneir y tu allan i'r cyfnod hwn.

6 Gwallau a phrinder

Rhaid rhoi gwybod i'r Gwerthwr am wallau a phrinder yn ysgrifenedig cyn pen saith diwrnod ar ôl derbyn Nwyddau. Ni fydd gan y Gwerthwr unrhyw gyfrifoldeb am faterion o'r fath pan hysbysir ef y tu allan i'r cyfnod hwn.

7 Heb Gyflenwi

Rhaid rhoi gwybod i'r Gwerthwr am beidio â derbyn Nwyddau a'u cadarnhau'n ysgrifenedig gyda saith diwrnod o ddyddiad yr anfoneb. Ni fydd gan y Gwerthwr unrhyw gyfrifoldeb am faterion o'r fath pan hysbysir ef y tu allan i'r cyfnod hwn.

8 Canslo Gorchmynion

Mae Gorchymyn yn rhwymol o'r dyddiad y derbyniodd y Gwerthwr Orchymyn. Gellir derbyn cansladau, yn ôl disgresiwn y Gwerthwr ac ar y telerau hynny a bennir gan y Gwerthwr. Codir tâl canslo rhesymol sy'n hafal i'r costau gweinyddu a chludiant.

9 Ffurflenni

Ni dderbynnir ffurflenni heb awdurdodiad ysgrifenedig ymlaen llaw gan y Gwerthwr. Rhaid i'r holl gynhyrchion a ddychwelir i'r Gwerthwr gael eu pacio mewn modd a fydd yn sicrhau cludiant diogel. Codir tâl trin hyd at 20% o'r gwerth masnach i gwmpasu'r llafur a'r deunyddiau sy'n gysylltiedig ag ail-bacio. Ni fydd y Gwerthwr yn derbyn unrhyw nwyddau â dyddiad anfoneb cyn chwe mis o'r dyddiad dychwelyd ar unrhyw adeg am gredyd.

10 Prisiau

10.1 Awgrymir bod yr holl brisiau a ddyfynnir trwy restr brisiau'r Gwerthwr yn brisiau manwerthu yn unig. Pris Nwyddau fydd y dyfarniad pris ar ddyddiad anfon y gorchymyn.

10.2 Mae'r Gwerthwr yn cadw'r hawl, trwy roi rhybudd i'r Prynwr ar unrhyw adeg cyn ei ddanfon, i gynyddu pris y Nwyddau i adlewyrchu unrhyw gynnydd yn y gost i'r Gwerthwr sydd oherwydd unrhyw ffactor y tu hwnt i reolaeth y Gwerthwr, unrhyw newidiadau. mewn dyddiadau dosbarthu, meintiau neu fanylebau ar gyfer y Nwyddau y gofynnir amdanynt gan y Prynwr, neu unrhyw oedi a achosir gan unrhyw gyfarwyddiadau gan y Prynwr neu fethiant y Prynwr i roi gwybodaeth neu gyfarwyddiadau digonol i'r Gwerthwr.

10.3 Nid yw'r pris yn cynnwys unrhyw dreth ar werth berthnasol, y bydd y Prynwr hefyd yn atebol i'w thalu i'r Gwerthwr ar y gyfradd sy'n bodoli wrth ei hanfon.

11 Gorchmynion â Thâl Cerbyd

Mae'r isafswm archeb â thâl cerbyd yn dibynnu ar eich math o gyfrif. Ar gyfer cyfrifon 'Talu ymlaen llaw' isafswm archeb â thâl cerbyd yw £ 100 yw gwerth anfoneb net; yr isafswm archeb a dderbynnir yw £ 100.00 nett. Ar gyfer cyfrifon 'Credyd Ar-lein' isafswm archeb â thâl cerbyd yw £ 100 yw gwerth anfoneb net.; yr isafswm archeb a dderbynnir yw £ 100.00 nett. Ar gyfer cyfrifon 'Credyd All-lein', isafswm archeb â thâl cerbyd yw £ 100 yw gwerth anfoneb net. Mae'r prisiau a nodir i'w dosbarthu i safleoedd cwsmeriaid ar dir mawr y DU.

11.1 Gellir trefnu danfoniadau wedi'u hamseru ar gyfer archebion a dderbynnir cyn 2.30pm. Codir cost am y gwasanaeth hwn.

12 Telerau talu

12.1 Yn ddarostyngedig i unrhyw delerau arbennig y cytunwyd arnynt yn Ysgrifennu rhwng y Prynwr a'r Gwerthwr, bydd gan y Gwerthwr hawl i anfonebu'r Prynwr am bris y Nwyddau ar neu ar ôl anfon y Nwyddau, oni bai bod y Nwyddau i'w casglu gan y Mae'r Prynwr neu'r Prynwr yn methu â derbyn y Nwyddau ar gam, ac os felly bydd hawl gan y Gwerthwr i anfonebu'r Prynwr am y pris ar unrhyw adeg ar ôl i'r Gwerthwr hysbysu'r Prynwr bod y Nwyddau yn barod i'w casglu neu (fel sy'n digwydd gall fod) mae'r Gwerthwr wedi tendro danfon y Nwyddau.

12.2 Bydd y Prynwr yn talu pris y net Nwyddau yn fisol, a bydd hawl gan y Gwerthwr i adennill y pris, er gwaethaf y ffaith nad yw'r danfoniad wedi digwydd ac nad yw'r eiddo yn y Nwyddau wedi ei drosglwyddo i'r Prynwr. Amser y taliad fydd hanfod y Contract.

12.3 Os bydd y Prynwr yn methu â gwneud unrhyw daliad ar y dyddiad dyledus yna, heb ragfarnu unrhyw hawl neu rwymedi arall sydd ar gael i'r Gwerthwr, bydd gan y Gwerthwr hawl i:

12.3.1 Canslo'r Contract neu atal unrhyw ddanfoniadau pellach i'r Prynwr;

Priodol unrhyw daliad a wneir gan y Prynwr i'r cyfryw Nwyddau (neu'r Nwyddau a gyflenwir o dan unrhyw Gontract arall rhwng y Prynwr a'r Gwerthwr) ag y gwêl y Gwerthwr yn dda (er gwaethaf unrhyw ddyraniad honedig gan y Prynwr); a

Codwch log y Prynwr (cyn ac ar ôl unrhyw ddyfarniad) ar y swm heb ei dalu, ar gyfradd o 4 y cant y flwyddyn yn uwch na chyfradd sylfaenol Barclays Bank Plc o bryd i'w gilydd, nes bod taliad llawn yn cael ei wneud (rhan o fis cael eich trin fel mis llawn at ddibenion cyfrifo llog).

13 Force Majeure

13.1 Os yw Force Majeure yn effeithio ar y naill barti neu'r llall, rhaid iddo hysbysu'r parti arall ar unwaith o natur a maint yr amgylchiadau dan sylw.

13.2 Er gwaethaf unrhyw ddarpariaeth arall yn y Cytundeb, ni fernir bod y naill barti na'r llall yn torri'r Cytundeb hwn, neu fel arall yn atebol i'r llall am unrhyw oedi mewn perfformiad neu am beidio â chyflawni unrhyw un o'i rwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn i'r graddau bod mae'r oedi neu'r diffyg perfformiad yn ganlyniad i unrhyw Force Majeure y mae wedi hysbysu'r parti arall ohono, a bydd yr amser ar gyfer cyflawni'r rhwymedigaeth honno yn cael ei estyn yn unol â hynny.

14 Cadw Teitl a Risg

14.1 Bydd risg o ddifrod neu golli'r Nwyddau yn cael ei drosglwyddo i'r Prynwr wrth ei ddanfon i'r Prynwr neu i asiant sy'n gweithredu ar ran y Prynwr yn unol â'r Contract.

14.2 Er gwaethaf danfon a phasio risg yn y Nwyddau, neu unrhyw ddarpariaeth arall yn yr amodau hyn, ni fydd yr Eiddo yn y Nwyddau yn trosglwyddo i'r Prynwr nes bod y Gwerthwr wedi derbyn taliad arian parod neu glirio cronfeydd yn llawn o bris y Nwyddau.

14.3 Hyd nes y bydd yr eiddo yn y Nwyddau yn cael ei drosglwyddo i'r Prynwr, bydd y Prynwr yn dal y Nwyddau fel asiant ymddiriedol a beili Gwerthwyr, a bydd yn cadw'r Nwyddau ar wahân i rai'r Prynwr a thrydydd partïon ac yn cael eu storio, eu gwarchod, eu hyswirio'n briodol a a enwir fel eiddo'r Gwerthwyr, ond bydd ganddo hawl i ailwerthu neu ddefnyddio'r Nwyddau yng nghwrs arferol ei fusnes.

14.4 Hyd nes y bydd yr eiddo yn y Nwyddau yn trosglwyddo i'r Prynwr (ac ar yr amod bod y Nwyddau yn dal i fodoli ac nad ydynt wedi'u hailwerthu), bydd gan y Gwerthwr hawl ar unrhyw adeg i'w gwneud yn ofynnol i'r Prynwr ddanfon y Nwyddau i'r Gwerthwr a , os bydd y Prynwr yn methu â gwneud hynny ar unwaith, mynd i mewn i unrhyw un o adeiladau'r Prynwr neu unrhyw drydydd parti lle mae'r Nwyddau yn cael eu storio ac adfeddiannu'r Nwyddau.

14.5 Ni fydd hawl gan y Prynwr i addo nac i godi tâl mewn unrhyw ffordd na sicrwydd am unrhyw ddyled ar unrhyw un o'r Nwyddau sy'n parhau i fod yn eiddo i'r Gwerthwr, ond os bydd y Prynwr yn gwneud hynny bydd yr holl arian sy'n ddyledus gan y Prynwr i'r Gwerthwr (hebddo) daw rhagfarn i unrhyw hawl arall i unioni'r Gwerthwr) yn ddyledus ac yn daladwy ar unwaith.

15 Llywodraethu

15.1 Bydd y Contract yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â Chyfraith Lloegr ac mae pob parti yn cytuno i gyflwyno i awdurdodaeth unigryw Llysoedd Lloegr mewn perthynas ag unrhyw hawliad neu fater sy'n codi o dan y cytundeb hwn.

 

16 Prisio Cyn Archebu

 

16.1 Pan gynigir nwyddau ar gyfer gwerthiant rhyddhau ymlaen llaw ni fyddant yn cael eu cadw nes eich bod yn derbyn cadarnhad ysgrifenedig neu gadarnhad o ddesg dalu ar y wefan.

16.2 Dyrennir stociau ar sail y cyntaf i'r felin. Ar hyn o bryd gellir cymysgu nwyddau wrth gefn i fasged arferol ar-lein, fodd bynnag, gofynnwn mai'r gwerth archeb lleiaf ar gyfer yr eitemau cyn archebu yw £ 50.  

16.3 Bydd y dyddiad rhyddhau yn cael ei ddangos ar y disgrifiad o'r eitem neu ar y ffurflen archebu - Gall hyn newid wrth i sypiau o gynhyrchion gael eu rhyddhau. Y dyddiad hwn yw'r cynharaf y bydd y nwyddau'n cael eu rhyddhau. Rhoddir cadarnhad ar gyfer y dyddiad rhyddhau yn nes at yr amser anfon ac mae'r dyddiad rhyddhau yn destun newid. Dyddiad cyn-waith yw hwn felly bydd angen ychwanegu eitemau cludo at hyn.

16.4 Ni fydd y Gwerthwr yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am eitemau a werthir ymlaen i'r cwsmer pan nad yw meintiau stoc wedi'u cadarnhau ac nad oes gan y cwsmer feddiant o'r stoc.

MAE POB TELER AC AMODAU MASNACH BLAENOROL YN CAEL EU CANSLO YMA.Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it