Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

Trosolwg

Mae Clearpay yn cynnig cynlluniau rhandaliadau syml a fforddiadwy ar gyfer siopwyr ar-lein. Mae'r platfform talu yn caniatáu ichi brynu mewn pedwar rhandaliad, sy'n ddyledus bob pythefnos. Er enghraifft, os ydych chi'n prynu eitem am £ 2, rydych chi'n talu 100 rhandaliad o £ 4. Nid oes unrhyw gost ychwanegol i ddefnyddio Clearpay cyhyd â'ch bod yn talu ar amser. Mae eich holl daliadau yn ddi-log a byddwch yn derbyn eich archeb ar unwaith.


RYDYM YN GANRIF CWSMER

Mae Clearpay yn wasanaeth unigryw a sefydlwyd i hyrwyddo budd gorau'r cwsmer o ran prynu manwerthu.

RYDYM YN PLATFORM SIOPIO

Mae Clearpay yn gynnyrch ffordd o fyw sy'n gwneud siopa'n fwy cyfleus. Yn eich galluogi i gael y pethau rydych chi eu heisiau pan rydych chi eu heisiau, wrth reoli taliadau dros amser.

RYDYM YN ANNOG CYFLWYNO CYFRIFOL

Rydym yn anfon nodiadau atgoffa taliadau - cyfathrebu trwy SMS ac e-bost cyn i daliadau ddod yn ddyledus. Mae Clearpay yn helpu cwsmeriaid i dalu ar amser.

Mae Clearpay yn elwa o gwsmeriaid yn talu eu harchebion yn llawn ac ar amser. Mae Clearpay yn cymhwyso terfynau archeb bersonol a chyfrifon - maent yn cychwyn yn isel ac yn cynyddu gan fod hanes ad-dalu gyda Clearpay yn gadarnhaol.

RYDYM YN OFFER CYLLIDEBOL

Rhannwch daliadau yn 4 rhandaliad awtomatig. Nid ydych yn talu dim ychwanegol pan fyddwch yn talu ar amser. Gellir cyrchu archebion ac amserlenni talu trwy fewngofnodi i'ch cyfrif Clearpay. Ffordd syml o reoli pob cyllideb

RYDYM YN FFORDD NEWYDD I SIOP

Mae Clearpay yn rhoi hyblygrwydd i siopwyr i reoli eu cyllidebau.


Cwestiynau Cyffredin

Pam mae Tonic yn defnyddio Clearpay?

Mae Tonic wedi gwrando ar ei gwsmeriaid a oedd eisiau system hyblyg a hawdd ei defnyddio i ledaenu cost prynu mwy ar ei wefan. Dewisodd Tonic Clearpay am y swyddogaeth hon am sawl rheswm:

1) Nid oes unrhyw dâl am ddefnyddio'r gwasanaeth. Mae Tonic yn talu'r ffioedd trafodion a gall y cwsmer ddefnyddio'r gwasanaeth ar log o 0% a ffioedd ZERO. Nid oeddem am gael gwasanaeth a fyddai'n costio mwy na phris y fasged i chi.

2) Mae Clearpay yn syml i wneud cais amdano ac nid yw'n gadael marc ar eich hanes credyd. Gwneir chwiliad meddal i bennu cymhwysedd na all benthycwyr eraill ei weld. Cyn belled â bod taliadau'n cael eu gwneud ar amser nid oes unrhyw effaith ar eich sgôr credyd.

3) Mae system ar-lein Clearpay yn gweithio'n ddi-dor gyda gwefan Tonic ac yn caniatáu ichi gael trosolwg clir a hawdd o'ch taliadau a'ch balans.

4) Mae Clearpay yn ddefnydd arweinydd marchnad gyda rhai o'r manwerthwyr mwyaf yn y DU. Mae systemau Clearpays yn arwain y diwydiant ac yn ddiogel. Mae eich cyfrif talu clir yn golygu y byddwch chi'n gallu prynu ar yr holl wefannau yma: https://www.clearpay.co.uk/en-GB/categories/all-stores

 

A yw Clearpay yn iawn i mi?

Mae Clearpay yn caniatáu ichi ledaenu taliad eich pryniant. Os credwch efallai na fyddwch yn gallu gwneud yr ad-daliadau mewn pryd yna efallai nad Clearpay yw'r dewis gorau i chi. bydd taliadau hwyr yn arwain at daliadau ychwanegol a gallant effeithio ar eich statws credyd. Os gallwch chi wneud y taliadau yna mae'n ffordd hawdd o ledaenu'r taliadau heb unrhyw gost ychwanegol.

Pryd Alla i Ddefnyddio Clearpay?

Gallwch ddefnyddio Clearpay ar unrhyw bryniant dros £ 10 ar ein gwefan (nid yw'n berthnasol trwy'r ap ar hyn o bryd). Mae Cardiau Rhodd a chynhyrchion Tanysgrifio wedi'u heithrio.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn colli taliad?

Codir ffi talu hwyr o £ 6 os nad oes arian ar gael ar yr adeg y mae'r taliad awtomatig yn ddyledus

Codir ffi ychwanegol o £ 6 os na wneir y taliad coll o fewn 7 diwrnod. Ni fydd ffioedd hwyr yn fwy na 25% o gyfanswm yr archeb.

Os credwch y gallwch fethu taliad, cysylltwch â Clearpay ar unwaith i drafod cynlluniau talu i sicrhau nad yw eich hanes credyd yn cael ei effeithio. Mae mwy o fanylion ar gael yma: https://help.clearpay.co.uk/hc/en-gb/articles/360026685811-What-happens-if-I-can-t-make-a-payment-

A allaf brynu unrhyw eitem gyda Clearpay?

Mae dau eithriad lle na ellir defnyddio Clearpay. Ni ellir defnyddio Cardiau Rhodd a chynhyrchion Tanysgrifio gyda Clearpay. Gellir talu am bob eitem arall gyda Clearpay. Gallwch hefyd dalu rhywfaint ar eich basked gyda mathau eraill o daliad a pharhau i ddefnyddio codau disgownt neu gardiau rhodd i dalu rhan am eich basged.

Sut mae ail-droi eitem a brynwyd ar clearpay?

Ymdrinnir â ffurflenni ac ad-daliadau yn yr un modd ag a brynwyd yn arferol. Cysylltwch â ni cyn anfon unrhyw gynnyrch yn ôl. Bydd Tonic Studios yn ad-dalu Clearpay a bydd Clearpay yn ad-dalu unrhyw symiau a dalwyd i chi'ch hun eisoes. Cyn gynted ag y bydd Clearpay yn cael yr arian wedi'i ad-dalu o Tonic Studios byddwch yn derbyn eich taliad ad-daliad.

A yw defnyddio Clearpay yn effeithio ar fy sgôr credyd?

Bydd Clearpay yn cynnal chwiliad meddal i benderfynu ar benderfyniad. Mae chwiliad meddal yn caniatáu ichi wirio pa gredyd rydych chi'n gymwys amdano heb effeithio ar eich sgôr credyd. Ni all benthycwyr weld y chwiliad y mae'n ei adael ar eich ffeil gredyd, felly ni fydd yn effeithio ar eu penderfyniad.

Fodd bynnag, nodwch y gall taliadau hwyr a pheidio â thalu effeithio ar eich sgôr credyd.

Gwrthodwyd i mi gan Clearpay, Beth sy'n digwydd nawr?

Bydd Clearpay yn gwneud penderfyniad cyflym yn seiliedig ar y wybodaeth rydych wedi'i rhoi. Mae Clearpay yn defnyddio chwiliad meddal o'ch hanes credyd i bennu cymhwysedd. Gofynnwch i Clearpay edrych ar y fforddiadwyedd ariannol y gallant wrthod cais os ydynt yn teimlo na chaiff ei ad-dalu neu y bydd yn eich gor-ymestyn. Os ydych chi'n teimlo bod y penderfyniad hwn yn anghywir, cysylltwch â hi gan ddefnyddio'r wybodaeth isod. Sicrhewch fod eich manylion yn cael eu nodi'n gywir oherwydd gall gwallau effeithio ar y sgôr a'r penderfyniad.

Cysylltwch â Clearpay

Canolfan Gymorth:

https://help.clearpay.co.uk/hc/en-gb

 

Porwch siopau eraill sy'n defnyddio Clearpay:

https://www.clearpay.co.uk/en-GB/index

 

Gwasanaeth cwsmer
0808 164 9707

 

Os gwelwch yn dda benthyg cyfrifol a pheidiwch byth â benthyg mwy nag yr ydych chi'n gyffyrddus ag ef

 

 

 

 

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it